ТУ - Варна организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“

Публикувано на 14 Август 2019

В курса могат да се включат:

  • лица, придобили степен на висше образование;
  • студенти последен курс в Технически университет-Варна.

Обучението ще се провежда в задочна или дистанционна форма (кандидатът посочва в заявката).

Продължителност на обучението - 2 семестъра.

Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация (студентите - след като получат дипломата си за висше образование).

Придобилите професионална квалификация „Учител“ могат да заемат длъжността „Учител по професионална подготовка“ в системата на училищното образование.

Кандидатите от професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ след придобиване на професионална квалификация „Учител“ могат да заемат и длъжността „Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии“ в системата на училищното образование.

Семестриална такса за студенти в ТУ – Варна:

  • 250 лв. за задочна форма на обучение;
  • 300 лв. за дистанционна форма на обучение.

Семестриална такса за лица, придобили степен на висше образование:

  • 400 лв. за задочна форма на обучение;
  • 450 лв. за дистанционна форма на обучение.

Банкова сметка на Технически университет – Варна:

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна

IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка

SWIFT/BIC: IABGBGSF

Основание за плащане: „Курс Учител 2019”

Регистрация – до 15.10.2019 г. чрез линка: https://forms.gle/edW5pwDy8mSLFu3z8

След сформиране на групата, ТУ-Варна ще уведоми кандидатите по e-mail за срока за внасяне на семестриалната такса и за начало на обучението.

За информация – инж. Даринка Русева, e-mail: teachers@tu-varna.bg