Публикувано на 15.02.2024г.

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2024

Програма за провеждането на Студентска Научна Сесия 2024, 25 април 

ПРОГРАМА ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ:


ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СНС 2024г. НА 25.04.2024г.:

    *   Изложба на студентите от катедра „Индустриален дизайн“ и на изнасяне на пленарни доклади ще се проведе във фоайе на Нов Учебен Корпус в галерията. 

Заседания на Комисиите по секции и обявяването на отличените с първо, второ и трето място участници.

РЕГЛАМЕНТ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА
СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ
ТУ-Варна 

За участие и оценка на представените студентски научни разработки 

I.      Участие:

1.    В СНС могат да участват студентите, обучавани в ОКС "Бакалавър" и
ОКС "Магистър" на територията на Република България, независимо от формата на обучение. 

2.    Всеки желаещ да вземе участие в СНС, може да подаде заявка за участие във Google Формата до 25.03.2024 г. на следния адрес:  https://forms.gle/LJiPytiH2JJJgmHD8

3.    Максималният брой съавтори на един доклад е не повече от трима.


II. Оформление: Докладите следва да бъдат предоставени и оформени съобразно указания образец https://shorturl.at/ijqKO

1.    Максималният обем на докладите е шест стандартни страници, включително илюстративния материал.

 

2.    Изпратените доклади трябва да са записани на във ".doc"/ ".docx" формат.

 

3.    Литературата, цитирана в текста, се означава по зададения образец.

 

4.    Резюме, което ясно представя същността на доклада (не повече от 10 реда).

 

5.    Ключови думи, представящи същността на доклада - до 10 думи.

 


III.   Изисквания при изготвяне на доклада:


1.    Всеки доклад следва да се подготвя в сътрудничество с научен ръководител.


1.1.  Научният ръководител е преподавател в областта, свързана с темата на доклада.


1.2. Научният ръководител подпомага авторът при изготвянето на доклада.


  2. Задължителният език на докладите е български.

 

 

IV.  Авторите участващите в СНС декларират, че:

1.    Съответната разработка е подготвена лично от него по повод на участие в СНС;

 

2.    Докладът не е създаден с помощта на трети лица, които не са изрично посочени в него, с изключение на научния ръководител на темата;

 

3.    Всички идеи или откъси, заимствани от други разработки, трябва да бъдат посочени в използваната литература към доклада, в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП;

 

4.    Всички доклади, които са в пререкание с IV, т.3 от „РЕГЛАМЕНТ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА СЕСИЯ на ТУ-Варна“ ще бъдат отстранявани от настоящата СНС и ще бъде наложено наказание във вида не допускане до бъдещи СНС на ТУ- Варна.

 

5.    Докладът изцяло или в съществени негови части не е обект на права на трети лица.

 

6.    При по-малко от трима участници в секция, съответната секция ще бъде обединена с друга в същото или близко професионално направление.


 

V.    Допускане до участие и рецензиране на докладите.

1.     Журито разглежда предварително представените доклади и ги допуска до участие в студентската сесия, според настоящия регламент.

2.     След регистрация в платформата, рецензентът поставя оценка и становище.


*При необходимост доклада се преработва и се изпраща отново.*


 

VI.  Награди и сертификати. Ще бъдат присъдени:

1.     Всички участници при регистрацията получават рекламни материали.

2.     Грамоти за участие на всички участници на СНС, представили своите доклади пред комисията.

3.     Награди и плакети за призовите места във всяка секция – съответно I-во, II-ро и III-то място.