Студентски клуб "Възобновяеми енергийни източници"

Какво представлява клубът?

Целта и задачите на клуба са свързани с борбата с климатичните промени чрез научно-изследователски и експериментални техники върху съоръжения в областта на „Възобновяемите енергийни източници“ за постигане на едно енергийно устойчиво бъдеще.

По настоящем клуб „ВЕИ“ се състои от 14 студента от II и III курс на обучение в специалност ВЕИ. За провеждане на научни изследвания в областта студентите разполагат с лаборатория по ВЕИ, намираща се в ниското тяло при ЕФ на ТУ-Варна.

Каква е неговата дейност?

Дейността на клуб ВЕИ в голяма степен е проектно-ориентирана. Извършват се както научни, така и експериментални изследвания в областта на ВЕИ.

Какъв е фокусът на работа?

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са източници на енергия, намираща се свободно в околната среда. Преобразуването на енергията на тези източници осигурява на човечеството електрическа и топлинна енергия, без да уврежда природата и здравето на хората. Бурното развитие на възобновяемите енергийни източници през последното десетилетие е продиктувано от нарастващата потребност от енергия, намаляващите конвенционални енергийни ресурси и интензивните климатични промени. Всичко това поражда все по-голяма необходимост от развитие на технологиите за преобразуване на възобновяемата енергия.

Членовете на клуб ВЕИ фокусират научните си интереси към изследване и приложение на всякакъв вид възобновяем енергиен източник в това число слънчева енергия, вятърна енергия, геотермална енергия, енергия на водите, енергия от водород и други.

За кого е подходящ?

Клуб ВЕИ е подходящ за студентски от всички специалности с научни и практически интереси в областта. Желаещите трябва да са студенти на ТУ-Варна в ОКС бакалавър или в ОКС магистър.


Имейл

renewable.tu.varna@gmail.com

Facebook страница