Студентски клубове в ТУ-Варна

ПО "ПРАВИЛНИК НА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА ТУ-ВАРНА"

III. СТУДЕНТСКИ КЛУБОВЕ

Чл.29

ал. 1. Студентските клубове представляват доброволчески обединения на студенти и докторанти на ТУ - Варна с общи интереси в определена академична или обществена област.

ал. 2.  Студентските клубове самостоятелно определят целите си и средствата за постигането им, които не могат да бъдат в противоречие с нормативните документи на ТУ - Варна.

ал. 3. Студентските клубове самостоятелно определят своето ръководство и вътрешните си правила за работа чрез своя учредителен акт и устава си.

ал. 4. Студентските клубове подлежат на регистрация към СС при ТУ - Варна, което им дава право на финансова, логистична, материална, промоционална и др. форми на подкрепа при реализацията на тяхната дейност.

ал. 5. Ръководствата на студентските клубове са длъжни да представят отчет за дейността си на ИС на СС, на всеки 3 месеца, с изключение месеците юли, август и септември.


Чл. 30

ал. 1. Учредяване на студентските клубове:

т. 1. Протокол от учредително събрание:

а) Присъствен списък с подписите на всеки бъдещ член;

б) Избор на протоколчик;

в)  Приемане на устав (Правилник на клуба);

г) Избор на председател на клуба;

д) Други ръководни позиции, ако устава ги изисква;

е) Избор на научен ръководител на клуба;

ж) Регламентът по изборите се подчинява на устава.

т. 2. Минимален брой членове за основаване на клуба – десетима членове и един научен ръководител;

т. 3. Максимален брой членове – ако уставът го изисква;

т. 4. Списък с членове, научен ръководител, председател и др.

ал. 2. Права на Студентските клубове: 

т. 1. СК има право да разполага с предварително одобрен от АС, финансов бюджет в размер определен от ректора на ТУ – Варна, по предложение на СС;

т. 2. СК има право да разпределя ресурсите си по собствено усмотрение според работен план, представен пред СС;

т. 3. СК има право да поиска разрешение от АС за прехвърляне на средства между бюджетните параграфи на план-сметката си;

т. 4. СК има право да кандидатства за финансиране на проекти от Научноизследователския сектор (НИС);

т. 5. СК има право да получава дарения, завещания, наследство и спонсорство.

ал. 3. Задължения на Студентските клубове:

т. 1. Да отчитат дейността си и финансовото състояние на Клуба всяко тримесечие към ИС на СС;

т. 2. На всяко тримесечие да представят актуален списък с членовете си пред ИС на СС;

т. 3. Да входират копие от протокола на ОС на СК в СС;

ал. 4. План-сметката на всеки СК се приема от ОС на СК.